STUDIO LIGJORE NELA, ka përfaqësuar shtetasin A.A pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë në kuadër të një konflikti gjyqësorë të shkaktuar nga një kontratë huaje, ku Hua-marrësi nuk pranonte kthimin e shumës përftuar nga Hua-dhënësi.

Në këto kushte ne si zyrë duke përfaqësuar Hua-dhënësin, i jemi drejtuar Gjykatës me Kërkesë-padi me objekt kthim shume dhe pagimi i kamat-vonesave ligjore.

Gjykata në saj të përfaqësimit të sukses-shëm të stafit të Zyrës dhe evidentimit të fakteve dhe provave, vendosi në favor të Hua-dhënësit.