ASISTENCË NË ÇËSHTJE CIVILE

STUDIO LIGJORE NELA, në kuadër të asistencës civile ka asistuar çështje me objekt shpërblimi dëmi pasuror dhe jo pasuror shkaktuar nga aksident...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE CIVILE

STUDIO LIGJORE NELA, ka përfaqësuar shtetasin A.A pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë në kuadër të një konflikti gjyqësorë të...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE PENALE & CIVILE

STUDIO LIGJORE NELA, ka mbrojtuar dhe përfaqësuar një shoqëri tregëtare e cila ushtronte aktivitet në sektorin e tregtimit të tekstileve, konfeksione,...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE PENALE

STUDIO LIGJORE NELA, ka mbrojtuar dhe përfaqësuar një shoqëri tregëtare e cila ushtronte aktivitet në sektorin e ndërtimit. Për këtë shoqëri...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE PENALE

STUDIO LIGJORE NELA, ka realizuar përfaqësimin dhe mbrojtjen e një shtetasi shqiptarë nga Kosova i cili jetonte dhe punonte në Republikën...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE

STUDIO LIGJORE NELA, ka përfaqësuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë klientin “Bar Longue Birmingham” lidhur me vendosjen e...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE

STUDIO LIGJORE NELA ka përfaqësuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, klientin subjekt tregëtar me iniciale K.SH, lidhur me...

ASISTENCË NË MARRËDHËNIEN E PUNËS

STUDIO LIGJORE NELA ka përfaqësuar shtetasin E.D pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë në çështjen civile me objekt, shpërblimin e...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE PENALE

STUDIO LIGJORE NELA, ka mbrojtuar dhe përfaqësuar shtetasin E.K, i akuzuar  për 3 (tre) veprat penale: “Përndjekje”, “Prodhim, mbajtje, blerje apo...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE PENALE

STUDIO LIGJORE NELA, ka mbrojtuar dhe përfaqësuar një shoqëri tregtare e cila ishte dyshuar për kryerjen e veprave penale “Krijimi i...

ASISTENCË NË ÇËSHTJE CIVILE

STUDIO LIGJORE NELA, ka përfaqësuar shtetasit M.B dhe E.B pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë dhe Gjykatës së Apelit në...

ASISTENCË NË CËSHTJE CIVILE PRONËSIE

STUDIO LIGJORE NELA, ka asistuar me sukses, shtetasin SH.GJ përpara Gjykatës së Shkallës së Parë, dhe Gjykatës së Apelit Tiranë, në...