STUDIO LIGJORE NELA ka përfaqësuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, klientin subjekt tregëtar me iniciale K.SH, lidhur me masën Administrative “gjobë për duhan” në emër të Tatim-paguesit.

Duke qënë se strukturat tatimore kishin keq-zbatuar legjislacionin tatimor dhe kishin aplikuar masën e gjobës në kushtet kur tatim–paguesi kishte respektuar kushte fizike ku mund dhe ku nuk mund te konsumohej duhan, Gjykata vendosi shfuqizimin e vendimit administrativ të gjobës.