• Asistencë, hartim aktesh gjyqësore dhe mbrojtje ligjore të çëshjeve me objekt zgjidhje martese.
  • Asistencë dhe përfaqësim gjyqësorë për Kërkesë-padi me objekt pjestim pasurie.
  • Asistencë dhe përfaqësim gjyqësor në çështje me objekt, Birësimi i të Miturit
  • Asistencë dhe përfaqësim gjyqësor në çështje me objekt, Vendosje Kujdestarie mbi të Miturin dhe mbi persona që ju është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar.
  • Caktim detyrimi ushqimor, kundërshtimi i tij, apo ndryshimi i masës së pensionit ushqimor.
  • Asistencë dhe përfaqësim gjyqësor për çështje me objekt kundërshtim atësie, amësie.

    Dërgo Mesazh