Nela & Associates - Attorneys at Law & Mediation Tirana, Albania - Nela Law Firm in Tirana, Albania - Legal Consulting Tirana, Albania
  • Asistencë dhe hartim të kontratës individuale/kolektive në marrëdhënie pune.
  • Hartim Kërkesë–padie dhe përfaqësim në proces gjyqësor të klientit, me objekt shpërblimin e dëmit të shkaktuar si rezultat i shkeljes së kontratës së punës dhe legjislacionit të punës.
  • Ankim Vendimi gjyqësorë në Gjykatën e Apelit, Gjykatën e Lartë dhe Gjykatën Kushtetuese, në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve.
  • Përfaqësimi në proçese gjyqësore, me objekt kundërshtim të largimit nga puna.
  • Hartimin e akteve dhe përfaqësim gjyqësor për çështje me objekt garantimin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
  • Asistim dhe përfaqësim gjyqësor për çështje që kanë për objekt mos-njohjen, kundërshtimin apo pezullimin e së drejtës së përfitimit të pensionit të pleqërisë.
  • Konsulenc ligjore në lidhje me hartimin, zbatimin dhe mbrojtjen e Strukturave Sindikale (marrëdhënia kolektive e punës).
  • Ndërmarrje veprimesh për zbatimin e vendimeve gjyqësore nga strukturat përmbarimore.

    Dërgo Mesazh