• Asistencë dhe hartim të Kërkesë-padive dhe akteve gjyqësore, përfaqësim gjyqësor për çështjet me objekt fitimin dhe mbrojtjen e së drejtës së pronësisë dhe bashkëpronësisë si dhe çdo të drejtë reale (uzufrukt, servitut, posedim sendi).
  • Asistencë dhe përfaqësim gjyqësor, në lidhje me formën ligjore të lindjes, ndryshimit, shuarjes së marrëdhenieve juridike kontraktore.
  • Asistencë në hartim kontrate ligjore si dhe trajtim të mosmarrëveshjeve kontrakuale në rrugë gjyqësore.
  • Asistencë ligjore, mbrojtje gjyqësore, hartim aktesh për çështjet me objekt regjistrim pasurie pranë strukturave të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës.
  • Asistencë ligjore dhe hartim aktesh gjyqësor për çështje te trashëgimisë ligjore dhe testamentare.
  • Asistencë ligjore dhe hartim aktesh gjyqësore për çështje me objekt shpërblim dëmi kontraktor /jashtë-kontraktor.
  • Asistencë dhe hartim Kërkesë-padie dhe përfaqësim gjyqësore për çështjet me objekt shpërblim dëmi si dhe përfaqësim ligjorë kundrejt Shoqërive të Sigurimit.
  • Asistencë dhe hartim aktesh gjyqësore me objekt kundërshtim veprimesh përmbarimore, shpalljen e pavlefshmërisë absolute të titullit ekzekutiv si dhe mbikqyrjen e cdo veprimi ligjor për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore.
  • Përfaqësim ligjorë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë ,Gjykatës së Apelit, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, Gjykatës së Lartë, Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

    Dërgo Mesazh