• Asistencë dhe mbrojtje ligjore për çështje administrative me palë organet e Administratës Publike, në çdo fazë dhe shkallë të gjykimit.
  • Asistencë dhe hartim ankimi kundër akteve administrative individuale.
  • Asistencë, në lidhjen e kontratave me organet e Administratës Publike.
  • Asistencë dhe përpilim të dokumentacionit për pjesëmarrje në tendera/konçensione, marrjen e lejeve, si dhe cdo akti tjetër administrative në lidhje me përfitimin e të drejtave për lidhjen e kontratave me interes publik.
  • Asistencë dhe hartim aktesh si kërkesa fillestare, verbale/shkresore, në respektim te mjeteve ligjore, parashikuara në Kodin e Proçedurave Administrative, akte juridike, memorie, në lidhje me proçedimet administrative, për cdo rast.
  • Asistencë në zhvillimin e proçedurës hetimore nga organet administrative, si dhe ankim ndaj vendimeve të ndërmjetme që merr organi administrativë.

    Dërgo Mesazh